Na podujatí budú platiť tieto epidemiologické opatrenia. Prečítajte si ich, prosíme. Ďakujeme.

Propozície

1. ROČNÍK BEŽECKÉHO PODUJATIA BROSE NIGHT RUN PRIEVIDZA


Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: osoh studio, s. r. o., Priama 20185/7, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Kontakt: nightrunprievidza@gmail.com, +421 907 041 488
Spoluorganizátori: osoh, o.z.
Termín: 19. 9. 2020 o 19:00 (sobota)
Miesto: Brose na Ulici Max Brose 20, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Časový harmonogram:
14:00 - 18:00 hod. - Prezentácia pretekárov
19:00 hod. - Štart bežeckých pretekov
20:30 hod. - Vyhodnotenie výsledkov
Štart behu: 19:00 hod. Brose na Ulici Max Brose 20, Prievidza
Cieľ: Brose na Ulici Max Brose 20, Prievidza
Trať: 10 km, prevýšenie 8 m – mestský okruh s pevným povrchom
Časový limit: 1,5 hodiny (do 20:30 hod.)
Pravidlá: preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií       
Riaditeľ pretekov: Mário Šmýkal
Účastnícky limit: 450
Usporiadateľ garantuje účasť a všetky benefity spojené s podujatím pre prvých 550 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. Celkový účastnícky limit je 600 bežcov, 50 vstupov je vyhradených pre partnerov podujatia. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartovného poplatku.
Po naplnení účastníckeho limitu nie je možné dohlásiť bežca, ktorý sa prihlásil a neuhradil štartovné, preto odporúčame súčasne s prihlásením realizovať aj platbu.

Prihlasovanie

online a osobne

Výhradne online prostredníctvom partnera vysledkovyservis.sk. Prihlasovanie bude ukončené vo štvrtok 17. 9. 2020 o 23:59 alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu.
Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa jeho meno zobrazí v zozname prihlásených a príde mu e-mail s potvrdením.
Výška štartovného závisí od počtu prihlásených.

Štartovné

v závislosti od počtu prihlásených

 • 1 euro - prvých 20 prihlásených bežcov a bežkýň s riadne zaplateným štartovným.
 • 10 eur - 21 až 100 bežcov a bežkýň.
 • 12 eur - 101 až 300 bežcov a bežkýň.
 • 16 eur - 301 až 450 bežcov a bežkýň.
 • 22 eur - za oboch členov štafetového behu.
Zaplatené štartovné sa späť nevracia.

Možnosti platenia štartovného

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.
Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde vám e-mail s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak e-mail nenájdete, skontrolujte si priečinok SPAM alebo Nevyžiadaná pošta). Neuhrádzajte, prosíme, štartovné poštovou poukážkou. 

Kategórie

Muži:
 • M39 – vek do 39 rokov (rok narodenia 1981 a viac)
 • M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1971 – 1980)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1961 – 1970)
 • M60 – vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1960 a skôr)
 • Najrýchlejší Prievidžan
Ženy:
 • Ž39 – vek do 39 rokov (rok narodenia 1981 a viac)
 • Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1971 – 1980)
 • Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1961 – 1970)
 • Ž60 – vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1960 a skôr)
 • Najrýchlejšia Prievidžanka
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v kalendárnom roku konania pretekov bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.
Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, ktorí v deň konania behu nedosiahnu vek 16 rokov, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.
Pri účastníkoch do 18 rokov vrátane je potrebný podpísaný súhlas zákonného zástupcu.

Odmeny

- Účastnícka medaila pre každého bežca a bežkyňu v cieli.
- Vegetariánsky streetfood po dobehnutí do cieľa v cene registrácie.
- 100, 70 a 50 eur pre prvých troch mužov a prvé tri ženy v absolútnom poradí.
- 30, 20 a 10 eur prvé tri miesta v každej kategórii.
- Poukaz v hodnote 100, 70 a 50 eur na nákup v Dynasport pre prvých troch mužov a prvé tri ženy v absolútnom poradí.
- Čelenka Dynasport pre prvých desať mužov a desať žien v celkovom poradí.
Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční približne o 20:30 hod.

Prezentácia

Vyzdvihnutie si štartových balíkov prebieha pred budovou Brose na Ulici Max Brose 20, Prievidza:
 • 19. 9. 2020 od 14:00 do 18:00 hod.
Šatne, toalety a úschovňa: Možnosť prezlečenia sa bude v priestoroch štartu a cieľa. Sledujte detailné informácie, aktuality a mapku k podujatiu na nightrunprievidza.sk.
Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trati, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Štartové zahŕňa

 • štartové číslo,
 • merací čip,
 • medailu po prebehnutí cieľom,
 • občerstvenie na trati,
 • vegetariánsky streetfood po dobehnutí do cieľa,
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v online prihláške,
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie sa.

Poistenie

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
Na zadnej strane štartového čísla bude rovnako ako v online prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade záujmu doplňte, prosíme, predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiu, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, respektíve po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Na zadnej strane nájdete aj telefonický kontakt na záchrannú službu počas podujatia.

Meranie časov

Elektronickú časomieru zabezpečuje spoločnosť SunBell s.r.o. – vysledkovyservis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke vysledkovyservis.sk.

Výsledky

Výsledky zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na webstránke vysledkovyservis.sk a následne na webstránke nightrunprievidza.sk. Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

Štartové číslo

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak, aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4 eurá. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
Drobné zmeny v prihláške, ako napríklad oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Protesty

Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 eur, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.
Organizátor osoh studio, s. r. o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách.

Dynasport štafetový beh

Prvým členom štafety je bežec s písmenom A na štartovom čísle, druhý člen štafety bude mať písmeno B. Obe štartové čísla majú merací čip. Štartový balíček je spoločný pre oboch členov štafety, pri prevzatí nemusia byť obaja. Druhý člen štafety dostane po prebehnutí cieľom dve medaile.

Odovzdávka štafety je na piatom kilometri na jednosmerkách (mapa nižšie), kde budú bežci robiť tri kolá. Prvý člen štafety najskôr urobí jedno celé kolo a potom odovzdá štafetu. Druhý člen štafety dokončí zvyšné dve kolá a po nich odíde do cieľa. Štafeta sa odovzdáva tľapnutím si rúk, keďže pre epidemiologické opatrenia nebudeme môcť mať štafetový kolík ani iný predmet. Na odovzdávke bude merací bod aj rozhodca, ktorý bude kontrolovať, či prebehla odovzdávka v poriadku.

Buďte na samotnej odovzdávke ohľaduplní a rešpektujte ostatných bežcov a účastníkov štafetového behu. Zároveň sa netlačte do trate behu a neohrozujte individuálnych bežcov. Ďakujeme.

Dynasport štafetový beh je spestrením a doplnkovou disciplínou Brose Night Run Prievidza, tak k tomu aj pristupujte. Prvý člen štafety sa presunie na miesto štartu sám, druhého člena štafety odvezie na odovzdávku štafety autobus spoločnosti SAD Prievidza. Z cieľového mestečka bude odchádzať o 18:45, preto doň treba nastúpiť skôr. Vstup bude povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami, po dezinfikovaní si rúk a s pripnutým štartovým číslom s písmenom B na hrudi. Rovnaký autobus prevezie prvých členov štafety do priestoru šcieľa po prejdení posledného bežca priestorom odovzdávky štafety. Druhý člen štafety dostane po prebehnutí cieľom občerstvenie a dve medaily.

Špeciálne odporúčanie

Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri umelom osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a prípadne aj o využitie vlastných ľubovoľných reflexných prvkov, odporúčame použiť čelovku. Rešpektujte pokyny organizátorov a rešpektujte na trati svojich bežeckých kolegov.

Vyššia moc

Organizátor osoh studio, s. r. o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, respektíve organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, respektíve z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.
V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, respektíve jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia či zrušenia podujatia. Organizátor môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.